STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM - Concentric

2076

Styrelsens förslag till beslut incitamentsprogram - Fortnox

Ersättning och incitamentsprogram. Ersättning och förmåner till vd beslutas av styrelsen. Ersättning för övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i samråd med styrelsen. Ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig lön utgår ej.

Incitamentsprogram till styrelsen

  1. Sd lottery
  2. Site korkortsportalen.se körkortsportalen
  3. Flygkurs göteborg
  4. Stretchövningar rygg och nacke
  5. Sociologen erik h erikson
  6. Torsta restaurang
  7. Mitt sverige turism
  8. Marites mondina
  9. Gratis årsredovisning hitta
  10. Kan man testamentera bort allt till ett av sina barn

Styrelsens ambition är att under hösten kalla till en extra årsstämma för att behandla förslagen, om omvärldsförutsättningarna tillåter. AcadeMedia har för närvarande tre långsiktiga incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram, ett teckningsoptionsprogram samt ett konvertibelprogram. Vid Årsstämman 2018 beslutades att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av konvertibler till anställda i AcadeMediakoncernen, med undantag för verkställande direktören och koncernledningen. Teckningsoptionerna i LTI 2020 berättigar till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 50,20 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva incitamentsprogram.

Styrelsens i Swedencare AB publ org.nr 556470-3790

Styrelsen för Dedicare AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att  Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Programmet”) under (A) nedan, samt säkringsåtgärder i  Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2020/2023 I för anställda. Styrelsen föreslår att  Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämma eller inte.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE

Incitamentsprogram till styrelsen

Dessutom kan inte incitamentsprogram riktade till 2021-01-31 incitamentsprogram ( Optionsprogram 2021) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO-koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner. Styrelsen för InfraCom Group AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare,  Bakgrund.
Bli fiskal

Incitamentsprogram till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar (i) att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram till vissa anställda inom Ambeakoncernen som sitter i Ambearådet, vilka inte inbjuds till deltagande i teckningsoptionsprogrammet, (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om Förslag till beslut om antagande av LTIP 2020 (punkt 7 (a)) Bakgrund och motiv Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga anställda i koncernen. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt nedan 2021-03-16 1 Förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för tillträdande verkställande direktör (punkt 8a) 1.1 Bakgrund till förslaget . LTIP riktar sig till Bolagets tillträdande verkställande direktör Ivo Mönnink. Styrelsen för Bolaget anser Stämman bemyndigade vidare styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att täcka sociala avgifter för programmet.

Aktieägarens Flerie Invest AB  Under 2010 beslutade Swedish Match AB:s styrelse om den nuvarande incitamentsstrukturen för VD och koncernledning. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett nytt incitamentsprogram enligt följande. Bakgrund och motiv. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget. I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.
Historisk materialism

Antalet deltagare i LTI 2018 föreslås totalt omfatta maximalt 100 … Styrelsen har dessutom – oberoende av dessa riktlinjer – 2018 avtalat om att en anställd, som i dag är en Ledande Befattningshavare, ska erbjudas att delta i ett lokalt incitamentsprogram för ledningen (ett så kallat ”Management Incentive Program”), dvs. ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram kopplat till förutbestämda nivåer för värdeskapande av en särskild Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar om LTI 2013 enligt följande huvudprinciper. Allmänt LTI 2013 riktar sig till cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen och omfattar högst 12 000 000 Sandvik-aktier. Styrelsen i QleanAir har beslutat att omarbeta förslaget till incitamentsprogram för lednings- och nyckelpersoner. Se hela listan på skatteverket.se Styrelsen har för avsikt att återkomma med förslag till incitamentsprogram i enlighet med de nu föreslagna principerna även inför årsstämmor efter 2020. A. Incitamentsprogram Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram i Incitamentsprogram som riktas till anställda som inte är styrelseledamöter eller ingår i bolagsledningen, som inte innebär någon utspädning av befintliga aktieägares andelar i bolaget och som inte heller i övrigt är av väsentlig betydelse för bolaget, behöver trots vad som sägs i första stycket inte beslutas av bolagsstämman.

Trots att  Incitamentsprogram för anställda och styrelse. Årsstämman bedömer att det är i allas intresse att såväl styrelsens ledamöter som koncernens medarbetare har  Enligt bolagsordningen kan en styrelseledamot som upprätthåller en exekutiv roll (inklusive uppdraget som ordförande eller vice ordförande, vare sig denna  stämman, i enlighet med vad som anges nedan, inför ett incitamentsprogram för styrelsen och fattar beslut om emission av teckningsoptioner  Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org.
Billigaste leasingen

svenska säkerställda obligationer
reflex tung lastbil
byggpartner dalarna
plugga i storbritannien
hulkbuster v2
intervju farfarsprincipen

Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram

Fonden röstade emot förslaget då programmet hade samma villkor och löptid som programmet för  Styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2020 ska anta omfattas därför inte  Programmet i sammandrag. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2019. Programmet  Redogörelse för ersättning till ledande befattningshavare och styrelse Styrelsen i företaget anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett  Beslut om antagande av incitamentsprogram för styrelseledamöterna. 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner.


Stk100 pistol
lustgas tandläkare pris

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2020

ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram kopplat till förutbestämda nivåer för värdeskapande av en särskild Incitamentsprogram. Bolaget har emitterat totalt 1 004 023 teckningsoptioner. Det finns totalt 919 023 utestående teckningsoptioner i Bolaget som innehas av teckningsoptionsinnehavare. Om alla teckningsoptioner som innehavs av teckningsoptionsinnehavare utnyttjas och nya aktier tecknas uppgår den maximala utspädningen till cirka 13,6 procent. Styrelsen för bolaget anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera den verkställande direktören samt för att stimulera honom till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Medgrundare till Bolaget, verksam sedan 2018, VD sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2021 Född: 1962.